...

Algemene voorwaarden webshop Decorvloer

Versie 1.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-10-2018

 Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de webshop van Decorvloer zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Decorvloer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Decorvloer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 1. Overeenkomst
  2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling, Decorvloer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Decorvloer dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 2. Prijzen/Aanbiedingen 
  3.1 Alle aanbiedingen van Decorvloer zijn vrijblijvend en Decorvloer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
  3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, Exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten
 3. (Retour)zendingen
  4.1 Artikelen kunt u binnen 30 dagen na ontvangst voor retour aanmelden, vervolgens heeft u 30 dagen de tijd om het product naar ons terug te sturen waarna u het volledige betaalde bedrag terug ontvangt. Terugbetaling van de het aankoopbedrag geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van het product bij Decorvloer Eventuele (verzend)kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
  4.2 Uitzondering op punt 4.1 zijn artikelen die speciaalvoor u besteld zijn, deze kunnen niet geretourneerd worden. In het geval van een speciaal product zal dit ook duidelijk worden aangegeven.
  4.3 U bent verplicht te controleren of de bestelde artikelen overeenkomen met uw bestelling en dat deze in goede staat door u zijn ontvangen. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk of per email melden aan Decorvloer onder vermelding van het ordernummer en/of factuurnummer  en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Decorvloer  zal het artikel na overleg retour nemen of omruilen, eventuele verzend of retourkosten zijn dan voor rekening van de klant.
  4.4  Alleen ongeopende producten of in de originele verpakking mogen worden geretourneerd.
 4. Betalingen
  5.1 Bij verzending van de artikelen dient u de betaling voorafgaand aan de zending te voldoen.
  5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Decorvloer
 5. Levering
  6.1 De door Decorvloer opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
  6.2 Uitzondering op punt 6.1 zijn artikelen die speciaalvoor u besteld zijn, deze kunnen niet geretourneerd worden. In het geval van een speciaal product zal dit ook duidelijk worden aangegeven.
  6.3 Artikelen die niet kunnen worden bezorgd met de pakketdienst vallen onder ”speciaal transport”. In dit geval worden de artikelen stoep-tot-stoep geleverd waardoor de klant zelf de artikelen uit de bestelbus moet lossen.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Decorvloer verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over8. Elektronische communicatie en bewijs
  8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Decorvloer (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Decorvloer  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Decorvloer
  8.2 De administratie van Decorvloer geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 2. 9. Overmacht
  9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Decorvloer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Decorvloer  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Decorvloer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 1. Diversen
  10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Decorvloer  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Decorvloer  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  10.2 Decorvloer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Main Menu